Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25932
Title: Ðối thoại, lắng nghe; giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Authors: Hoàng, Trung Hải
Keywords: Ðối thoại
Lắng nghe
Giải quyết các nhu cầu
Nguyện vọng hợp pháp
Chính đáng của nhân dân
Khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.3-7
Abstract: Là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của đất nước, Hả Nội luôn xác định công tác dân vận, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chinh đáng của nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đặc biệt quan trọng, góp phần tạo đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25932
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.