Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25967
Title: Chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị các trường Đại học, Cao đẳng (2006-2015)
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Đào tạo, bồi dưỡng
Giảng viên lý luận chính trị
Trường đại học, cao đẳng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.94-99
Abstract: Giáo dục LLCT là nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Đại hội X (2006) của Đảng nêu rõ: "Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận và đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong Đảng".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25967
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
954.09 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.