Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26015
Nhan đề: Khảo Sát Phổ Kí Chủ, Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ, Độ Ẩm, Độ Ph Đến Sự Sinh Trưởng Của Nấm Lasiodiplodia Theobromae Tg-T1 Và Diapothe Lithocapus Vl-L1 Phân Lập Trên Cây Sầu Riêng Ở Tỉnh Tiền Giang Và Vĩnh Long
Tác giả: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Dương, Nguyễn Hà Mỹ Xuyên
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Sầu Riêng và các loại cây trồng thường bị tấn công bởi các loại nấm bệnh gây thiệt nặng về chất lượng và năng suất. Trong nghiên cứu này mục tiêu nhằm khảo sát một số đặc điểm sinh học của hai chủng nấm gây bệnh trên Sầu Riêng là Lasiodiplodia theobromae TG-T1 và Diapothe lithocapus VL-L1. Kết quả cho thấy cả 2 chủng nấm đều có phổ kí chủ rộng, không chỉ gây bệnh trên cây Sầu Riêng mà còn gây ra bệnh trên nhiều hoa màu khác. Nấm L. theobromae TG-T1 gây thối trái nghiêm trọng trên nhiều đối tượng khảo sát như Cà Chua, Dưa Chuột, Chuối Già, Ớt Sừng đỏ. Nấm D. lithocapus VL-L1 gây cháy lá, đốm trái, thối trái biểu hiện mức độ bệnh khá nghiêm trọng trên Cà Chua, Chuốt Già, Ớt Sừng đỏ. Ngoài ra nấm L. theobromae TG-T1 và D. lithocapus VL-L1 còn được khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm và pH đến sự sinh trưởng. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ (5 thang: 25oC, 30oC, 35oC, 40oC, 45oC) đối với chủng nấm L. theobromae TG-T1 sinh trưởng tốt ở khoảng nhiệt độ từ 25-35oC trong đó tại thang nhiệt độ 25oC tơ nấm phát triển tốt nhất đạt (61,00±1,00 mm). Đối với chủng nấm D. lithocapus VL-L1 sinh trưởng tốt ở khoảng nhiệt độ từ 25-30oC trong đó tại thang nhiệt độ 25oC tơ nấm phát triển tốt nhất (30,67±1,53 mm). Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm (5 thang: 60%, 70%, 80%, 90%, 100%) cho thấy chủng nấm L. theobromae TG-T1 sinh trưởng tốt ở khoảng độ ẩm từ 80-100%, ở độ ẩm 90% tơ nấm L. theobromae TG-T1 sinh trưởng tốt nhất (40,33±0,58 mm). Chủng nấm D. lithocapus VL-L1 sinh trưởng tốt ở khoảng độ ẩm từ 60-80%, ở độ ẩm 70% tơ nấm D. lithocapus VL-L1 sinh trưởng tốt nhất (21,00±1,00 mm). Ảnh hưởng của độ pH (5 thang: 4, 6, 8, 10, 12) cho thấy các chủng nấm sinh trưởng tốt nhất ở môi trường pH từ 6 đến 8. Ở pH=6 nấm L. theobromae (31,67±1,16 mm) và nấm D. lithocapus VL-L1 (17,33±0,58 mm) sinh trưởng tốt nhất.
Mô tả: 75tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26015
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.