Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26017
Nhan đề: Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Kim Ngọc
Ngô, Văn Vũ
Từ khoá: Hệ thống ngân hàng
Tái cơ cấu
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.3-11
Tóm tắt: Tái cơ cấu ngân hàng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam, quá trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sự ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được giữ vững và cải thiện; nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) được đẩy lùi; sở hữu chéo trong hệ thống NHTM giảm; năng lực cạnh tranh của các ngân hàng gia tăng. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, như: tình trạng sở hữu chéo còn tiềm ẩn rủi ro; nợ xấu cao; tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động cao. Để khắc phục những hạn chế đó, đòi hỏi sự nỗ lực và chung tay của toàn hệ thống chính trị với một lộ trình mạnh mẽ và kiên quyết hơn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26017
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.