Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26031
Title: Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông
Authors: Thái, Văn Thành
Nguyễn, Văn Khoa
Keywords: Bồi dưỡng
Năng lực quản trị
Hiệu trưởng
Trường phổ thông
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 462 .-Tr.1-5
Abstract: Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế và trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, cách tổ chức, quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lí. Yêu cầu này được đặt ra như một vấn đề then chốt. Đó cũng chính là đòi hỏi đối với công tác bồi dưỡng cán bộ. Bài viết tác giả bàn về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26031
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.58.199


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.