Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26045
Title: Vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhận diện tình hình thế giới hiện nay
Authors: Lê, Viết Duyên
Keywords: Vận dụng nguyên lý
Mác - Lê-nin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tình hình thế giới hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 931 .- Tr.32-37
Abstract: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã được thử thách trong thực tiễn, vượt qua những biến cố lịch sử và luôn phù hợp với những bước tiến của khoa học. Là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp thế giới quan, phương pháp luận khoa học, để từ đó có sự vận dụng sáng tạo trong nhận thức xu hướng, quy luật phát triển của quan hệ quốc tế trong bối cảnh thế giới đang có những biến động nhanh chóng, khó lường, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26045
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.