Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26055
Title: Mức độ tự tin trong thực hành của điều dưỡng mới tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Bình
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Trương, Quang Trung
Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Sự tự tin
Điều dưỡng mới tốt nghiệp
Đại học Y Dược Thái Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 122, Số 06 .- Tr.128-135
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả mức độ tự tin trong thực hành chăm sóc người bệnh của điều dưỡng sau tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Thái Bình đang làm việc tại các cơ sở y tế trong thời gian 3 năm đầu tiên và một số yếu tố liên quan. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang thực hiện trên 131 điều dưỡng, mức độ tự tin được đánh giá theo thang điểm sự tin tưởng hiệu quả cá nhân (PEBS - Personal Efficacy Belief Scale) do Riggs và Knight phát triển. Kết quả cho thầy mức độ tự tin của điều dưỡng ở mức trung binh (35,2 ± 5,25). Có mối liên quan giữa sự hỗ trợ của các kiến thức đại học với sự tự tin của điều dưỡng mới tốt nghiệp, trong đó thể hiện rõ sự tương quan thuận giữa sự hỗ trợ của module học kỹ thuật điều dưỡng (r = 0.186. p < 0.05) và module kỹ năng tiền lâm sàng (r = 0.295, p < 0,05) với sự tự tin.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26055
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.