Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26092
Title: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Authors: Sơn, Minh Thắng
Keywords: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị
Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.14-18
Abstract: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vị trí, vai trò quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu khoa học lớn của đất nước. Là cấp ủy trực thuộc Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26092
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
987.34 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.