Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26132
Title: Tổng quan các thang công cụ đánh giá căng thẳng sau sang chấn theo DSM_V
Authors: Nguyễn, Cao Minh
Hoàng Nhật
Keywords: Thang đánh giá
Rối loạn stress sau sang chấn
Sức khỏe tâm thần
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tâm lý học;Số 12 .- Tr.26-40
Abstract: Với việc ra đời của cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn tâm thần (DSM), phiên hản 5 (DSM-V), tiêu chuẩn chẩn đooán căng thẳng sau sang chấn (PTSD) đã được thay đổi đáng kể. Điều đó dẫn tới nhiều công cụ đánh giá PTSD dựa trên DSM-IV trở nên không phù hợp. Do vậy, để duy trì mức độ chính xác và tính khoa học trong việc đánh giá, chẩn đoán PTSD, bài viết tống hợp các công cụ đánh giá PTSD theo tiêu chuẩn của DSM-V... .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26132
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.