Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26148
Title: Thành phố Hà Nội - Khai thác tiềm lực để phát triển bền vững trong điều kiện mới
Authors: Nguyễn, Mạnh Quyền
Keywords: Thành phố Hà Nội
Khai thác tiềm lực
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 931 .- Tr.86-90
Abstract: Hà Nội - Thủ đô của cả nước, trong quá trình phát triển luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ngày 6-1-2012, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những văn bản quan trọng định hướng dài hạn cho sự phát triển của Thủ đô.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26148
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
963.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.