Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26150
Title: Quy trình xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông
Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy
Nguyễn, Văn Hồng
Keywords: Dạy học dự án
Dự án học tập
Năng lực nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 464 .-Tr.60-64
Abstract: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh là vấn đề cấp thiết trong giáo dục hiện nay. Dạy học theo dự án là một trong số các phương thức dạy học tích cực. Xây dựng các dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh để áp dụng trong dạy học là rất quan trọng. Nội dung bài viết của tác giả sẽ chia sẻ về vấn đề: Nguyên tắc thiết kế một dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh; Quy trình thiết kế một dự án học tập; Ví dụ minh họa trong dạy học phần Sinh thái học (Sinh học 12).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26150
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
984.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.228.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.