Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26165
Title: Quan điểm của Ph. Ăng-ghen về tư duy lý luận và ý nghĩa đối với việc đổi mới tư duy về phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Chiên
Keywords: Quan điểm của Ph.Ăng-ghen
Tư duy lý luận
Việc đổi mới tư duy
Phát triển kinh tế thị trường
hiện đại
Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 930 .- Tr.51-56
Abstract: Cùng với tồn tại, tư duy là một trong những vấn đề xuyên suốt trong lịch sử triết học của mọi thời đại. Là một trong những người sáng lập ra triết học Mác-xít, Ph. Ăng-ghen cũng bàn đến rất nhiều về vấn đề tư duy, nhất là về tư duy lý luận. Những chỉ dẫn của Ph. Ăng-ghen về tư duy lý luận không chỉ có ý nghĩa trong đấu tranh chống lại những quan điểm sai lầm, chiết trung về khả năng nhận thức của con người, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với Đảng ta trong việc đổi mới tư duy về phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26165
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.