Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26208
Title: Tư tưởng của Nho giáo về vua và trách nhiệm của vua đối với dân
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Tư tưởng
Nho giáo
Vua
Dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.18-23
Abstract: Trong các tư tưởng của Nho giáo, tư tưởng về vua và trách nhiệm của vua đối với dân có vị trí quan trọng. Nho giáo cho rằng, vua là con Trời, thay Trời để quản trị dân, Muốn quản trị được dân thì vua phải có đạo đức, phải yêu dân, kính dân, giáo dân, dưỡng dân. Tư tưởng này của Nho giáo có giá trị đối với việc xây dựng và hoàn thiện nền đạo đức mới hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26208
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.