Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26260
Title: Chính phủ Việt Nam trong kiến tạo môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
Authors: Nguyễn, Thu Nghĩa
Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Chính phủ kiến tạo
Vai trò của chính phủ kiến tạo
Môi trường kinh doanh
Phát triển doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 306 .- Tr.22-27
Abstract: Những thành quả đáng khích lệ về kinh tế từ khi bắt đầu đổi mới đã khẳng định việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và xóa bỏ những rào cản trong kinh doanh là một động lực quan trọng cho tăng trưởng. Bài viết trình bày vai trò của Chính phủ Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp ở ba khía cạnh...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26260
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.