Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26264
Title: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Hoàn thiện chính sách
Pháp luật
Quy hoạch
Quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị
Luật Đất đai năm 2013
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Quản lý nhà nước;Số 292 .- Tr.45-50
Abstract: Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng. Bài viết phân tích những kết quả đạt được cũng như chỉ ra hạn chế, nguyên nhân của chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị ở nước ta từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhầm hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị trong giai đoạn tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26264
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.