Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26274
Title: Tăng cường công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Authors: Đặng, Thị Đoan
Keywords: Quản lý về đất đai
Tỉnh Bắc Kạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Quản lý nhà nước;Số 292 .- Tr.100-102
Abstract: Bắc Kạn là tỉnh miền núi phía Bắc, có 8 đơn vị hành chính, trong đó có thành phố Bắc Kạn và 7 huyện với 108 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 485.996 ha, bao gồm đất nông nghiệp: 459.390,31 ha (chiếm 94,53%), đất phi nông nghiệp: 19.340,42 ha (chiếm 3,98%), đất chưa sử dụng: 7.265,27 ha (chiếm 1,49%)1. ...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26274
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.