Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26314
Title: Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Authors: Lê, Thị Hương
Nguyễn, Xuân Hiếu
Phạm, Thế Kiên
Keywords: Kĩ năng sống
Giáo dục kĩ năng sống
Học sinh tiểu học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 463 .-Tr.4-9
Abstract: Bài viết đề cập thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy: đa số cán bộ quản lí, giáo viên và phụ huynh học sinh đều đánh giá cao tầm quan trọng và sự cần thiết của việc giáo dục kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng hợp tác là nội dung được thực hiện thường xuyên nhất; hình thức giáo dục kĩ năng sống chủ yếu là thông qua hoạt động dạy học môn Đạo đức và thông qua các giờ sinh hoạt lớp; giáo dục kĩ năng hợp tác được đánh giá là đạt hiệu quả cao nhất. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị trong đó nguyên nhân lớn nhất là giáo viên ít có cơ hội tham gia các lớp tập huấn về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26314
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.