Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26330
Title: Quản lí phát triển chương trình nhà trường phổ thông theo tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
Authors: Lê, Thị Bình
Keywords: Quản lí
Phát triển
Chương trình
Nhà trường
Phổ thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục;Số 466 .-Tr.1-5
Abstract: Phát triển chương trình nhà trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay. Để quản lí phát triển chương trình nhà trường có hiệu quả, đòi hỏi phải xây dựng quy trình phát triển chương trình một cách tối ưu. Bài viết tập trung làm sáng rõ cơ sở xây dựng chương trình nhà trường và quy trình xây dựng chương trình nhà trường với các bước phù hợp, liên quan mật thiết với nhau. Đồng thời nêu rõ vai trò tổ chuyên môn và những lưu ý về quản lí chương trình nhà trường trong quá trình triển khai chương trình sau khi xây dựng chương trình nhà trường đạt kết quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26330
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.