Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26357
Title: Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 - giá trị nền tảng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, Đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Lê, Thị Điệp
Keywords: Văn hóa
Đề cương
Văn hóa dân tộc
Giá trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Giáo dục Lý luận;Số 298 .- Tr.82-88
Abstract: Đề cương văn hóa Việt Nam là một văn kiện quan trọng của Đảng, do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. Đề cương ra đời có giá trị soi đường, định hướng cho nền văn hóa cách mạng phát triển trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. tự do cho dân tộc. ....
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26357
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.