Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26372
Title: Đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa và kháng đái tháo đường in vitro của các cao chiết từ thân cây cò sen (miliusa velutina dun hook.f.et. thoms)
Authors: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Ngũ, Thị Thanh Ngân
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đã đánh giá tác dụng ức chế hoạt động in vitro các enzyme liên quan đến bệnh đái tháo đường (enzyme α-amylase và α-glucosidase) và các gốc tự do hóa học của cao chiết thân Cò sen. Từ thân Cò sen đã chiết xuất được 5 loại cao khác nhau bao gồm: ethanol, n-hexane, dicloromethane, ethyl acetate và nước. Kết quả thu được hàm lượng polyphenol tổng và flavonoid trong cao ethyl acetate đạt giá trị cao nhất là 7,32±0,07 mg GAE/g cao chiết và 269,81±13,47 mg QE/g cao chiết. Hoạt tính kháng oxy hóa được thử nghiệm bằng 6 phương pháp gồm kháng oxy hóa tổng (total antioxidant capacity), loại bỏ gốc tự do (2,2 diphenyl-1- picrylhydrazyl), trung hòa gốc tự do (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6- sulphonic acid)) tiềm năng khử sắt (Ferric reducing-antioxidant power), năng lực khử (Reducing power) và cuối cùng là trung hòa gốc tự do bằng phương pháp nitric oxide (NO). Hầu hết các cao chiết thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa tăng dần theo thứ tự: n-hexane < nước < ethanol < dichloromethane < ethyl acetate. Riêng phương pháp nitric oxide cho thấy cao nước có khả năng kháng oxy hóa mạnh nhất với EC50 = 55,83±4,95 μg/mL. Bên cạnh đó cao chiết thân Cò sen cũng có khả năng ức chế 2 loại enzyme là enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase theo thứ tự giảm dần: cao ethyl acetate > cao nước > cao ethanol > cao dichloromethane > cao n-hexane. Trong đó cao ethyl acetate có khả năng ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase mạnh nhất với giá trị IC50 lần lượt là: IC50= 207,51±13,04 μg/mL; IC50= 42,56±0,31 μg/mL. Cao n-hexane có khả năng ức chế yếu nhất với giá trị IC50 lần lượt là: IC50 = 669,61±8,69 μg/mL và IC50= 88,39±1,81 μg/mL.
Description: 171tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26372
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.