Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26374
Title: Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết vỏ thân cây sổ trai (dillenia ovata) lên cấu trúc mô gan chuột mus musculus bị tổn thương bởi carbon tetrachloride
Authors: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Đặng, Thị Tú Quyên
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết vỏ thân cây Sổ Trai (Dillenia ovata) lên cấu trúc mô gan chuột Mus musculus bị tổn thương bởi carbon tetrachloride”được thực hiện từ tháng 07 năm 2019 đến tháng 04 năm 2020 bằng phương pháp thực hiện tiêu bản hiển vi mô học kết hợp phương pháp nhuộm kép Hematoxylin – Eoxin Y. Trong quá trình nghiên cứu đã hoàn thiện được 100 tiêu bản cố định của 11 nghiệm thức khác nhau thuộc 3 nhóm chính. Nhóm chuột thử độc cao chiết vỏ thân cây Sổ Trai (4 nghiệm thức) bao gồm 2 nghiệm thức chuột bình thường đối chứng tương ứng với 1nghiệm thức chuột uống 1 liều cao chiết nồng độ 5000 mg/kg/1 lần và quan sát trong 14 ngày và 1 nghiệm thức chuột uống cao chiết nồng độ 400 mg/kg khối lượng chuột trong 150 ngày. Nhóm chuột khảo sát hoạt động bảo vệ gan bao gồm 7 nghiệm thức: chuột bình thường, chuột bị tổn thương bởi carbon tetrachloride, chuột uống DMSO 1% và chuột bị tổn thương uống silymarin liều 16 mg/kg. Nhóm chuột tổn thương gan được điều trị bằng cao chiết vỏ thân cây Sổ Trai liều 100 mg/kg, 200 mg/kg hoặc 400 mg/kg trong 4 tuần. Theo cấu trúc vi thể mô gan chuột thử độc cho thấy, cao chiết vỏ thân cây Sổ Trai an toàn khi sử dụng lên mô hình thử nghiệm chuột Mus musculus. Đồng thời, cao chiết có tác dụng cải thiện những tổn thương gan gây ra bởi carbon tetrachloride. Gan được được phục hồi cấu trúc cơ bản gần giống với gan bình thường. Thông qua kết quả so sánh hình ảnh mô gan được điều trị bằng cao chiết ở các nồng độ thì có hiệu quả tốt hơn đối với tinh chất silymarin.
Description: 74tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26374
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.