Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26379
Title: Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết thân cây Mớp Gai (Lasia spinosa L.) lên cấu trúc mô học tụy tạng chuột nhắt trắng (Mus musculus) bệnh đái tháo đường” được khảo sát thông qua việc thực hiện tiêu bản hiển vi mô học bằng phương pháp nhuộm kép Hematoxylin – Eosin Y. Trong quá trình thực hiện đã hoàn thiện được 100 tiêu bản hiển vi cố định của 8 nghiệm thức khác nhau, bao gồm: 1 nghiệm thức đối chứng sinh lý, 1 nghiệm thức đối chứng bệnh lý, 1 nghiệm thức được điều trị bằng thuốc thương mại Glucophage, 1 nghiệm thức thử độc cấp cao chiết thân cây Mớp Gai, 1 nghiệm thức bình thường đối chứng với với nghiệm thức thử độc cấp cao chiết và 3 nghiệm thức được điều trị bằng cao chiết với liều 100, 200 và 400 mg/kg khối lượng chuột. Kết quả cho thấy, cao chiết thân cây Mớp Gai có hoạt tính mạnh và cho hiệu quả phục hồi cấu trúc mô tụy tạng chuột tốt hơn so với thuốc thương mại Glucophage. Ngoài ra, đã xác định được độc tính cấp của cao chiết thân cây Mớp Gai lên cấu trúc mô tụy tạng chuột bình thường.
Authors: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Phạm Thị Kim Anh, Thị Kim Anh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu “Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết thân cây Mớp Gai (Lasia spinosa L.) lên cấu trúc mô học tụy tạng chuột nhắt trắng (Mus musculus) bệnh đái tháo đường”được khảo sát thông qua việc thực hiện tiêu bản hiển vi mô học bằng phương pháp nhuộm kép Hematoxylin – Eosin Y. Trong quá trình thực hiện đã hoàn thiện được 100 tiêu bản hiển vi cố định của 8 nghiệm thức khác nhau, bao gồm: 1 nghiệm thức đối chứng sinh lý, 1nghiệm thức đối chứng bệnh lý, 1 nghiệm thức được điều trị bằng thuốc thương mại Glucophage, 1 nghiệm thức thử độc cấp cao chiết thân cây Mớp Gai, 1 nghiệm thức bình thường đối chứng với với nghiệm thức thử độc cấp cao chiết và 3 nghiệm thức được điều trị bằng cao chiết với liều 100, 200 và 400 mg/kg khối lượng chuột. Kết quả cho thấy, cao chiết thân cây Mớp Gai có hoạt tính mạnh và cho hiệu quả phục hồi cấu trúc mô tụy tạng chuột tốt hơn so với thuốc thương mại Glucophage. Ngoài ra, đã xác định được độc tính cấp của cao chiết thân cây Mớp Gai lên cấu trúc mô tụy tạng chuột bình thường.
Description: 66tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26379
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.