Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26384
Title: Hoàn thiện thể chế kinh tế mở cửa sau Đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc
Authors: Hà, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Thị Hà Phương
Keywords: Kinh tế Trung Quốc
Thể chế kinh tế mở cửa
Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.03-23
Abstract: Bối cảnh mới và những nút thắt trong quản lý đã khiến Trung Quốc không thể tiếp tục duy trì phương thức phát triển kinh tế theo mô hình mở hiện tại và đòi hỏi phải tiếp tục cải cách, hoàn thiện. Bài viết phân tích khái quát về việc hoàn thiện thể chế kinh tế mở cửa của Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc đến nay. Qua việc phân tích mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế mở cửa và những nội dung chủ yếu của hoàn thiện thể chế kinh tế mở cửa của Trung Quốc đã cho thấy những tiến triển nhất định của Trung Quốc trong hoàn thiện cơ chế đầu tư, thương mại, mở rộng không gian, đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26384
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.