Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26395
Title: Quá trình ra đời và phát triển của Ngự sử đài ở Trung Quốc thời phong kiến
Authors: Trần, Thị Hoa
Chử, Đình Phúc
Keywords: Ngự sử đài
Trung Quốc
Phong kiến Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.38-49
Abstract: Trong chế độ phong kiến Trung Quốc, hoàng đế là người nắm quyền lực và địa vị tối cao, tất cả các cơ quan, chức năng chỉ mang tính chất thừa hành, giúp việc cho hoàng đế. Khi hoàng đế trao cho bề tôi thay mình thực hiện quyền lực thì cũng đặt ra một cơ chế giám sát, kiểm soát để đảm bảo họ không lạm quyền. Bài viết này trình bày quá trình ra đời và phát triển của Ngự sử đài với tư cách là cơ quan giám sát nhà nước tối cao. Chúng tôi tập trung phân tích quá trình xác lập, cơ cấu tổ chức và thẩm quyền của Ngự sự đài ở trung ương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26395
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.87 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.