Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26437
Title: Tri thức địa phương trong quản lý nguồn nước của các dân tộc ít người ở Đông Nam Bộ - Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Phương Lan
Huỳnh, Ngọc Thu
Keywords: Quản lý nguồn nước
Sinh kế định hướng thị trường
Nguồn nước ngầm
Nước mưa
Dân tộc ít người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Số 05(03) .- Tr.282-291
Abstract: Dựa trên kết quả khảo sát về tri thức địa phương của các tộc người ờ Đông Nam Bộ của Việt Nam, bài viết trình bày các tri thức địa phương trong quản lý nguồn nước của các dân tộc tại đây trong quá trình chuyển đổi từ sinh kế canh tác nương rẫy sang sinh kế định hướng thị trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy đi cùng với sự chuyển đổi về sinh kế của các tộc người tại đây là sự chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý và sử dụng nguồn nước. Nếu như trước đây, các dân tộc sử dụng nguồn nước mưa và nước từ sông suối cho cả mục đích sinh hoạt và sản xuất thì giờ đây nước ngầm trở thành nguồn nước chính cho mọi hoạt động của người dân. Chính sinh kế theo định hướng thị trường là nguyên nhân của sự chuyển đổi tiềm ẩn nhiều rủi ro này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26437
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.