Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26454
Title: Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với cách mạng Việt Nam
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.7-11
Abstract: Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2-2-1908, trong một gia đình có truyền thống yêu nước, tại làng Diêm Điền, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, ông là một trong những người góp phần tác động làm chuyển hướng cách mạng, đóng góp vào quá trình vận động thành lập Đảng. Bài viết này xin được góp phần làm rõ những đóng góp cơ bản của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với phong trào yêu nước, với Đảng và cách mạng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26454
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.