Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26456
Title: Khảo sát khả năng chống oxy hóa ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase của các cao chiết rễ cây gáo vàng (nauclea orientalis l.)
Authors: PGS. TS. Đái, Thị Xuân Trang
Trịnh, Dương Hạnh My
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu được thực hiện để khảo sát khả năng chống oxy hóa, ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase của các cao chiết từ rễ cây Gáo Vàng (Nauclea orientalis L.). Phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH (1,1-diphenyl-2- picry-hydrazyl, trung hòa gốc tự do Nitric oxide (NO), trung hòa gốc tự do ABTS+ và phosphomolybdenum được sử dụng để xác định khả năng chống oxy hóa. Kết quả khảo sát hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp DPPH cho thấy cao ethyl acetate của rễ cây Gáo Vàng (EC50=52,98±0,68 μg/mL) có khả năng chống oxy hóa cao nhất nhưng vẫn thấp hơn Vitamin C (EC50=45,83±0,82 μg/mL) 1,16 lần. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy cao ethyl acetate của rễ cây Gáo Vàng có khả năng trung hòa gốctựdo NO(EC50=370,78±16,94μg/mL) mạnh hơn Vitamin C (EC50=740,25±15,82 μg/mL)2,00 lần. Hiệu suất trung hòa gốc tự do ABTS+ của cao ethyl acetate(EC50=29,48±0,76 μg/mL) thấp hơn so với Trolox (EC50=3,32±0,05 μg/mL) 8,88 lần.Mặt khác, kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt tính chống oxy hóa theo phương pháp phosphomolybdenum của cao chiết ethyl acetate rễ cây Gáo vàng(Abs0,5=65,24±1,56 g/mL) thấp hơn Vitamin C (Abs0,5=14,13±0,15 g/mL) 4,62 lần. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy cao ethyl acetate của rễ cây Gáo Vàng có khả năng ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase tốt hơn những loại cao khác trong khảo sát với giá trị IC50 lần lượt là 1,70±0,05 μg/mL và 64,95±1,62 μg/mL. Từ việc xác định hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH, trung hòa gốc tự do Nitric oxide, trung hòa gốc tự do ABTS+,phosphomolybdenum và khả năng ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase có thể thấy cao chiết rễ Gáo Vàng có tiềm năng về hoạt tính sinh học.
Description: 100tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26456
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.