Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26456
Nhan đề: Khảo sát khả năng chống oxy hóa ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase của các cao chiết rễ cây gáo vàng (nauclea orientalis l.)
Tác giả: PGS. TS. Đái, Thị Xuân Trang
Trịnh, Dương Hạnh My
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu được thực hiện để khảo sát khả năng chống oxy hóa, ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase của các cao chiết từ rễ cây Gáo Vàng (Nauclea orientalis L.). Phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH (1,1-diphenyl-2- picry-hydrazyl, trung hòa gốc tự do Nitric oxide (NO), trung hòa gốc tự do ABTS+ và phosphomolybdenum được sử dụng để xác định khả năng chống oxy hóa. Kết quả khảo sát hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp DPPH cho thấy cao ethyl acetate của rễ cây Gáo Vàng (EC50=52,98±0,68 μg/mL) có khả năng chống oxy hóa cao nhất nhưng vẫn thấp hơn Vitamin C (EC50=45,83±0,82 μg/mL) 1,16 lần. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy cao ethyl acetate của rễ cây Gáo Vàng có khả năng trung hòa gốctựdo NO(EC50=370,78±16,94μg/mL) mạnh hơn Vitamin C (EC50=740,25±15,82 μg/mL)2,00 lần. Hiệu suất trung hòa gốc tự do ABTS+ của cao ethyl acetate(EC50=29,48±0,76 μg/mL) thấp hơn so với Trolox (EC50=3,32±0,05 μg/mL) 8,88 lần.Mặt khác, kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt tính chống oxy hóa theo phương pháp phosphomolybdenum của cao chiết ethyl acetate rễ cây Gáo vàng(Abs0,5=65,24±1,56 g/mL) thấp hơn Vitamin C (Abs0,5=14,13±0,15 g/mL) 4,62 lần. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho thấy cao ethyl acetate của rễ cây Gáo Vàng có khả năng ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase tốt hơn những loại cao khác trong khảo sát với giá trị IC50 lần lượt là 1,70±0,05 μg/mL và 64,95±1,62 μg/mL. Từ việc xác định hoạt tính chống oxy hóa bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH, trung hòa gốc tự do Nitric oxide, trung hòa gốc tự do ABTS+,phosphomolybdenum và khả năng ức chế enzyme α-amylase và enzyme α-glucosidase có thể thấy cao chiết rễ Gáo Vàng có tiềm năng về hoạt tính sinh học.
Mô tả: 100tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26456
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.