Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26460
Nhan đề: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ VỎ THÂN CÂY CÒ SEN (Miliusa velutina)
Tác giả: PGS. TS. Đái, Thị Xuân Trang
Huỳnh, Thiện Thuyền Ngọc
Từ khoá: Sinh học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khảo sát hoạt tính kháng các chủng vi khuẩn Bacillus cereus ATCC ® 10876TM, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27855, Listeria innocua ATCC 33090, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC ® 25922TM và Salmonella typhimunum ATCC ® 13311TM của các cao chiết vỏ thân cây Cò Sen bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch, pha loãng vi mô và đếm sống nhỏ giọt. Kết quả khảo sát bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch cho thấy, các cao chiết vỏ thân cây Cò Sen cho hiệu quả kháng chủng vi khuẩn Listeria innocua và Staphylococcus aureus tốt hơn so với chủng vi khuẩn Bacillus cereus và Pseudomonas aeruginosa và không có hiệu quả kháng các chủng vi khuẩn Escherichia coli và Salmonella typhimunum. Dựa trên phương pháp pha loãng vi mô (dùng thuốc thử resazurin) và đếm sống nhỏ giọt, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các cao chiết vỏ thân cây Cò Sen đối với bốn chủng vi khuẩn Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Listeria innocua và Staphylococcus aureus là 0<MIC≤8 (ngoại trừ cao chiết n-hexane). Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của cao chiết ethyl acetate đối với 4 chủng vi khuẩn Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Listeria innocua và Staphylococcus aureus là 0<MBC≤8, cho hiệu quả kháng khuẩn tốt nhất. Từ khóa: kháng khuẩn, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC), Miliusa velutina.
Mô tả: 84tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26460
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.