Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26461
Title: Khảo Sát Phổ Ký Chủ, Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ, Độ Ẩm, Độ Ph Đến Sự Sinh Trưởng Của Nấm Lasiodiplodia Pseudotheobromae Vl-L2 Và Lasiodiplodia Pseudotheobromae Vl-L3 Phân Lập Trên Cây Sầu Riêng Ở Tỉnh Vĩnh Long
Authors: PGS. TS. Đái, Thị Xuân Trang
Nguyễn, Dương Kiều Duyên
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đối với nhiều loại cây trồng nói chung và cây Sầu Riêng nói riêng thường bị tấn công bởi các loài nấm gây bệnh. Điều này dẫn tới những ảnh hưởng về chất lượng và năng suất của cây trồng. Trong nghiên cứu này mục đích nhằm khảo sát một số đặc điểm sinh học của hai chủng nấm phân lập được từ lá Sầu Riêng là Lasiodiplodia pseudotheobromae VL-L2 và Lasiodiplodia pseudotheobromae VLL3. Kết quả nghiên cứu chứng minh khả năng gây bệnh của hai chủng nấm trên cây trồng cho thấy, cả hai chủng đều gây bệnh trên lá Sầu Riêng ngoài ra chủng nấm L. pseudotheobromae VL-L2 gây bệnh thối quả trên chuối và ớt còn chủng nấm L. pseudotheobromae VL-L3 gây bệnh thối quả trên cà chua và ớt. Khảo sát về ảnh hưởng của nhiệt độ (5 thang: 25oC, 30oC, 35oC, 40oC, 45oC) cho thấy đối với chủng nấm L. pseudotheobromae VL-L2 sinh trưởng tốt ở khoảng nhiệt độ từ 25-35oC trong đó tại thang nhiệt độ 30oC tơ nấm phát triển tốt nhất (47,33±1,53 mm), tại hai thang nhiệt độ 40oC và 45oC nấm không phát triển. Đối với chủng nấm L. pseudotheobromae VL-L3 sinh trưởng tốt ở khoảng nhiệt độ từ 25-35oC trong đó tại thang nhiệt độ 30oC tơ nấm phát triển tốt nhất (61,00±2,00 mm), tại hai thang nhiệt độ 40oC và 45oC nấm không phát triển. Khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm (5 thang: 60%, 70%, 80%, 90%, 100%) cho thấy các chủng nấm sinh trưởng tốt ở khoảng độ ẩm từ 90-100%, ở độ ẩm 90% tơ nấm L. pseudotheobromae VL-L3 sinh trưởng tối ưu (75,33±4,04 mm), ở ở độ ẩm 100% tơ nấm L. pseudotheobromae VL-L2 sinh trưởng tối ưu (73,67±2,52 mm). Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của độ pH (5 thang: 4, 6, 8, 10, 12) cho thấy các chủng nấm sinh trưởng tối ưu ở môi trường có độ pH từ 6 đến 8. Ở độ pH=6 nấm L. pseudotheobromae VL-L2 sinh trưởng tốt nhất (22,33±1,15 mm) và nấm L. pseudotheobromae VL-L3 sinh trưởng tốt nhất (29,00±2,00 mm). Từ khóa: Nấm bệnh, L. pseudotheobromae VL-L2, L. pseudotheobromae VL-L3, nhiệt độ, độ pH, độ ẩm
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26461
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.219.167.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.