Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26464
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Ánh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác đánh giá cán bô
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.48-52
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng thành một đảng cách mạng chân chính. Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là sự vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá và trở thành một trong những yếu tố cơ sở, nền tảng lý luận của Đảng về công tác cán bộ, trong đó có đánh giá cán bộ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26464
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.