Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26464
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đánh giá cán bộ hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Ánh
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác đánh giá cán bô
Thời kỳ đổi mới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.48-52
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng thành một đảng cách mạng chân chính. Quan điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là sự vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản vô giá và trở thành một trong những yếu tố cơ sở, nền tảng lý luận của Đảng về công tác cán bộ, trong đó có đánh giá cán bộ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26464
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.