Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHồ, Trọng Hoài-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hoa-
dc.date.accessioned2020-06-26T02:27:27Z-
dc.date.available2020-06-26T02:27:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26499-
dc.description.abstractChủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, lý luận phong phú, đặc sắc. Trong di sản đó, tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội là một bộ phận đặc biệt quan trọng. Bài viết tập trung làm sáng tỏ hơn những cống hiến sáng tạo của Người về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và ý nghĩa đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.28-34-
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectChủ nghĩa xã hộivi_VN
dc.titleNhững sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - giá trị và sự vận dụngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.