Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26519
Title: Từ nhân cách của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Di chúc đến nâng cao phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Từ nhân cách của lãnh tụ Hồ Chí Minh
Trong Di chúc
Phẩm chất
Cán bộ lãnh đạo hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Cộng sản;Số 925 .- Tr.28-33
Abstract: Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di chúc có tầm quan trọng đặc biệt. Tác phẩm không chỉ là sự tổng kết về cách mạng Việt Nam và phác thảo tương lai dân tộc, không chỉ kết tinh toàn hộ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn là nơi tỏa sáng của một nhân cách vĩ đại. Vượt qua sự kiểm chứng của thời gian cùng với sự thay đổi các giá trị sống, nhân cách văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Di chúc vẫn là hình mẫu của văn hóa làm người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26519
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.