Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26525
Title: Giải pháp nào để 'sử dụng triệt để’ và ‘hiệu quả’ nguồn năng lượng tái tạo việt nam theo quan điểm của bộ chính trị
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giải pháp
Sử dụng triệt để
Hiệu quả
Năng lượng tái tạo
Việt Nam
Bộ chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 179+180 .- Tr.10-13
Abstract: Từ năm 2018 đến giữa 2019, nhiều nguồn điện năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện mặt trời) phát triển 'bùng nổ' nhờ có cơ chế khuyến khích của Chính phủ. Tuy nhiên, sau ngày 30/6/2019, việc phát triển điện mặt trời hầu như chững lại. Nhưng theo quan điểm của Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng Việt Nam, ban hành ngày 11 /2/2020 là "Ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch". Từ định hướng này, Tạp chí Năng lượng Việt Nam xin nêu và đề xuất một số giải pháp cần được triển khai sớm, cũng như 'khơi thông' các rào cản để các nguồn điện mặt trời, gió tiếp tục phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26525
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.