Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26541
Nhan đề: Nhân lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả: Nguyễn, Đức Chiện
Nguyễn, Thị Thu Hường
Lương, Ngọc Thúy
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhân lực
Phát triển
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 02 .- Tr.45-53
Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đuợc xem là hạt nhân quan trọng của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở Việt Nam, DNNVV chiếm tỷ lệ rất lớn và không ngừng gia tăng ở các địa phương. Sự phát triển loại hình doanh nghiệp này đóng góp quan trọng vào tổng thu nhập quốc dân, tăng trường nền kinh tế, và giải quyết nhiều vấn đề xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển và mức độ biển động của loại hình doanh nghiệp đặt ra thách thức với lực lượng lao động của nhóm doanh nghiệp này trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0).
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26541
ISSN: 1013-4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.