Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26567
Title: Tiếp cận Nhân học về vùng cảnh quan gắn với cư trú của các tộc người trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Trần, Văn Hà
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Biến đổi khí hậu
Cảnh quan tộc người
Cảnh quan thiên nhiên
Tiếp cận Nhân học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.18-29
Abstract: Bài viết này tổng luận một số quan điểm tiếp cận nhân học hiện nay trên thế giới được các học giả quan tâm qua tài liệu tiếng Anh từ những nghiên cứu nhân học về vùng cảnh quan gắn với cư trú của các tộc người hay vùng cảnh quan tộc người trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Ở đây, hệ thống từ khóa then chốt được chúng tôi sử dụng để làm rõ hơn tính liên thông giữa các quan điểm mà các nhà nhân học và xã hội học đề cập đến như là cách tiếp cận liên ngành về lĩnh vực này. Qua đó, hy vọng góp phần thúc đẩy nghiên cứu vấn đề còn ít được quan tâm này tại vùng dân tộc thiểu số ở nước ta trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26567
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.