Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26587
Title: Dòng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam
Authors: Trần, Minh Hằng
Nguyễn, Thành Luân
Keywords: Dân tộc thiểu số và miền núi
Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Tác động và hiệu quả của ODA
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.13-24
Abstract: Trong quá trình Đổi mới, Việt Nam đã nhận được nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) rất ý nghĩa từ các quốc gia, tổ chức chức tài chính quốc tế lớn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Riêng vùng miền núi và dân tộc, nguồn vốn ODA đã góp phần bù đắp thiếu hụt về ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bài viết này tổng hợp tình hình thực hiện ODA ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi nước ta, phân tích hiệu quả, tác động của nguồn vốn này đối với phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn được khảo sát. Qua đó, nêu lên một số kết quả đã đạt được, những vấn đề đặt ra như bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác phát triển quốc tế, góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26587
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.