Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26587
Nhan đề: Dòng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam
Tác giả: Trần, Minh Hằng
Nguyễn, Thành Luân
Từ khoá: Dân tộc thiểu số và miền núi
Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Tác động và hiệu quả của ODA
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.13-24
Tóm tắt: Trong quá trình Đổi mới, Việt Nam đã nhận được nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) rất ý nghĩa từ các quốc gia, tổ chức chức tài chính quốc tế lớn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Riêng vùng miền núi và dân tộc, nguồn vốn ODA đã góp phần bù đắp thiếu hụt về ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bài viết này tổng hợp tình hình thực hiện ODA ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi nước ta, phân tích hiệu quả, tác động của nguồn vốn này đối với phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn được khảo sát. Qua đó, nêu lên một số kết quả đã đạt được, những vấn đề đặt ra như bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác phát triển quốc tế, góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26587
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.