Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2659
Title: Năm bản lề cho mục tiêu phát triển của TKV
Keywords: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Phát triển kinh tế - xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.46-47
Abstract: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định, năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016-2020) của TKV.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2659
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.