Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26591
Title: Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong ứng phó với đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Quyền con người
Đại dịch COVID-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.89-95
Abstract: Đại dịch COVID-19 là một thảm họa y tế mà các quốc gia đang phải đối diện, đòi hỏi sự ứng phó toàn diện không chỉ về mặt y tế mà cả về chính trị, kinh tế và xã hội trên cơ sở cân đối giữa biện pháp phòng chống dịch bệnh và sự tôn trọng các quyền con người. Là thành viên của các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người, Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm sự tôn trọng các quyền con người, đặc biệt là quyền được bảo vệ, chăm sóc khỏe, quyền được tiếp cận thông tin, quyền an sinh xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26591
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.