Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26601
Title: Vài nét về lao động ngoại tỉnh ở Khu công nghiệp Thuận Thành III, tỉnh Bắc Ninh
Authors: Bùi, Duy Thành
Keywords: Bắc Ninh
Chính sách việc làm
Khu công nghiệp
Lao động ngoại tỉnh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 02 .- Tr.57-65
Abstract: Công cuộc công nghiệp hóa với tốc độ nhanh của tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua thể hiện ở sự ra đời của nhiều khu công nghiệp đã thu hút một nguồn lực lao động lớn ở trong và ngoài tỉnh đến làm việc. Lực lượng lao động này, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh đã có đóng góp quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa của tỉnh. Tuy nhiên, những người lao động nhập cư còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống. Tỉnh Bắc Ninh đã có những chính sách hỗ trợ về việc làm và cuộc sống đối với người lao động, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Nghiên cứu này tập trung phân tích những khó khăn, thách thức của lao động ngoại tỉnh cùng những thích ứng của họ, các chính sách hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh và các khu công nghiệp thông qua một khu công nghiệp cụ thể.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26601
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.