Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26612
Title: Hoàn thiện các công cụ kinh tế để thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam
Authors: Lại, Văn Mạnh
Nguyễn, Hữu Đạt
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Việt Nam
Chuyển đổi
Kinh tế xanh
Kinh tế tuần hoàn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 09 .- Tr.13-15
Abstract: Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là những cách tiếp cận được nhiều quốc gia áp dụng nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa mạnh mẽ dẫn đến các áp lực từ các vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường do quá trình phát triển ngày càng lớn; biến đổi khí hậu tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ngày càng rõ nét.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26612
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.