Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26628
Nhan đề: Hiệu quả giải giãn cơ trong mổ bằng Sugammadex để phẫu thuật cắt tuyến giáp có sử dụng máy phát hiện thần kinh
Tác giả: Nguyễn, Hải Hà Trang
Nguyễn, Hữu Tú
Từ khoá: Phẫu thuật cắt tuyến giáp
Sugammadex
Máy phát hiện thần kinh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.105-112
Tóm tắt: Trong phẫu thuật cắt tuyến giáp có sử dụng máy phát hiện tổn thương thần kinh quặt ngược, bệnh nhân cần không bị liệt cơ hay được giải giãn cơ hoàn toàn trong phẫu thuật để ảnh hưởng thấp nhất tới máy NIM (Nerve integrity monitor). Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của giải giãn cơ bằng sugammadex và so sánh với không dùng giãn cơ trong phẫu thuật tuyến giáp có sử dụng NIM. Phuơng pháp nghiên cứu can thiệp lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, thực hiện từ 01/06/2018 đến 01/06/2019 trên 68 bệnh nhân chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: nhóm l - rocuronium 0,5 mg/kg để đặt nội khí quản và giải giãn cơ sugammadex trước khi dùng NIM. nhóm II - không dùng giãn cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 3 phút tiêm sugammadex, 100% TOF (Train Of Four) > 0,9, 100% hình thái và chức năng thần kinh còn nguyên vẹn, nhóm II có nội khí quản khó cao gấp 8,56 lần nhóm I. Sử dụng giãn cơ và sugammadex trong phẫu thuật tuyến giáp không làm ảnh hưởng đến chất lượng máy NIM trong khi điều kiện đặt nội khí quản tốt hơn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26628
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.