Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26630
Nhan đề: Tác dụng giãn cơ để đặt nội khí quản và thời gian thở lại sau khởi mê bằng Propofol kết hợp Succinycholin ở các liều 1 mg/kg và 1,5 mg/kg
Tác giả: Lê, Văn Tiến
Nguyễn, Hữu Tú
Từ khoá: Đặt nội khí quản
Succinylcholin
Thời gian thở lại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.113-120
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng giãn cơ để gây mê nội khí quản của succinylcholin ở các liều 1 mg/kg và 1,5 mg/kg. 60 bệnh nhân chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Nhóm l – succinylcholin 1 mg/kg, nhóm II – succinylcholin 1,5 mg/kg. Kết quả nghiên cứu cho thây thời gian và điều kiện đặt nội khí quản nhóm II tốt hơn nhóm I (62 ± 12,5 giây, điểm IDS (Intubation Difficulty Scale) 0,8 ± 1,18 và 99 ± 23,1 giây, điểm IDS 1,6 ± 1,63, p < 0,05); thời gian có nhịp thở lại đầu tiên và thời gian phục hồi giãn cơ đạt TOF (Train of four) 90% nhóm II dài hơn nhóm I (lần lượt là 8,3 ± 1,5 phút, 11,2 ± 2,1 phút và 5,6 ± 0,7 phút, 7,5 ± 0,9 phút, p < 0,001); sự gia tăng nồng độ kali máu nhóm II lớn hơn nhóm l ( 0,24 ± 0,161 và 0,15 ± 0,094 mmol/l, p = 0,01). Tăng liều succinylcholin từ 1 mg⁄kg lên 1,5 mg/kg, thời gian và điều kiện đặt nội khí quản tăng lên đáng kể nhưng thời gian thở lại và nồng độ kali máu cũng tăng lên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26630
ISSN: 2354-080X
Bộ sưu tập: Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.