Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26633
Title: Vận dụng nguyên tắc "người gây ô nhiễm trả tiền" trong quản lý môi trường ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Công Thành
Keywords: Vận dụng nguyên tắc
Quản lý môi trường
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 09 .- Tr.19-21
Abstract: Việt Nam đang nỗ lực phát triển theo hướng đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế- xã hội - môi trường. Hướng tới sự bền vững về môi trường, quá trình điều chỉnh, sửa đổi chính sách về bảo vệ môi trường ở Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc ‘‘người gây ô nhiễm trả tiền” như là một hướng tiếp cận quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26633
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.