Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2665
Title: Nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi tạo nên thành công của GENCO 3
Keywords: Nguồn nhân lực
Giá trị cốt lõi
Thành công
GENCO 3
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 154 .- Tr.28-29
Abstract: Nhìn lại chặng đường năm 5 vừa qua của Tổng Công ty Phát điện 3 (GENCO 3) sẽ thấy ngay rằng, tập thể những "người làm nghề điện" có quyền tự hào về những gì mình đã làm được. Từ con đường sỏi đá" chồng chất khó khăn, thử thách, họ đã tạo dựng được "đường băng" để GENCO 3 "cất cánh" bay cao hơn nữa trong chặng đường tương lai.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2665
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.