Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26759
Title: Hoàn thiện Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức và hoại động của Đoàn thanh tra
Authors: Dương, Văn Quý
Keywords: Dự thảo Thông tư Quy định
Tổ chức
Hoại động của Đoàn thanh tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.37-40
Abstract: Thời gian qua, hoạt động thanh tra chuyên ngành được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực (l). Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động thanh tra chưa được hiệu quả (2). Do vậy, xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra là một trong những nhiệm vụ để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra của ngành Thanh tra trong năm 2020(3). Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra là một tổ chức thanh tra được thành lập nhằm thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (4). Bởi vậy, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra là một việc làm cấp thiết hiện nay. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra những đánh giá, phân tích, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra do Thanh tra Chính phủ chủ trì thực hiện (5) (sau đây gọi tắt là Dự thảo).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26759
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.