Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26763
Title: Tác động của xung đột tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á đến Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: Đông Nam Á
ASEAN
Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN
Tôn giáo
Tộc người
Tác động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.14-22
Abstract: Xét trên nhiều khía cạnh, khu vực Đông Nam Á được miêu tả bằng thuật ngữ “thống nhất trong đa dạng”, trong đó sự đa dạng về mặt tôn giáo, tộc người là một đặc điểm mang tính nổi trội ở khu vực này. Tuy nhiên, mặt trái của sự đa dạng đó chính là xung đột về tôn giáo tộc người diễn ra trong thời gian dài, nhất là từ thời kỳ thực dân cho tới nay và đang có xu hướng gia tăng. Điều này không chỉ tác động mạnh mẽ tới đời sống chính trị, kinh tế – xã hội của từng nước mà còn tác động không nhỏ tới Cộng đồng ASEAN (AC), trong đó có Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Bài viết tập trung tìm hiểu về xung đột tộc người và tôn giáo ở Đông Nam Á hiện nay cũng như những tác động của nó đối với Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26763
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.7 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.