Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26786
Title: Hoạt động nghiên cứu khoa học của Nghị viện một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Kinh nghiệm cho Việt Nam
Nghị viện một số nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 05 .- Tr.55-57
Abstract: Bài viết: Khái quát mô hình cơ quan nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động lập pháp của Nghị viện một số nước trên thế giới; Các dịch vụ nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động lập pháp của Nghị viện một số nước trên thế giới; Một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình đổi mới hoạt động nghiên cứu phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26786
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.